Social & Health

 

Armenian government triples one-time benefit for birth of second child
/Sept 14/ARKA/

YEREVAN – The Armenian government decided today to triple the one-time payments to the parents for the birth of second child.  
Labor and Social Affairs Minister Maneh Tandilyan said under the current state policy of encouraging childbearing the benefit for both the first child and second child is set at 50,000 drams (about $103), while the benefit for the third and fourth child is set at one million drams ($2,067). The one-time benefit for the fifth child and on is set at 1.5 million drams ($3,100).
She said the government’s move is prompted by the worsening demographic situation. ‘To stimulate the birth rate and encourage parents to have a second and a third child the government decided to increase the amount of the benefits," Tandilyan said. Thus, the one-time benefit for the birth of the second child will be increased to 150 thousand drams ($309).
In case of twins, triples and more, the decision says they will be taken into account consecutively. As an example, the minister explained that if parents have their first babies as a triple, then the benefit for the first child is 50,000 drams, for the second is 150,000 drams, and for the third is one million drams. 
However, if this is not the first child in the family, the amount will change. If approved, the government's decision will apply to all second-born children born after October 1, 2018.


Կառավարությունը թեթևացնում է երիտասարդ ընտանիքների բնակարանների հիպոթեքային վարկը
/Sept 14/Verelq.am/

Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց Ֆինանսների նախարարության ներկայացրած «Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» պետական ծրագրի վերաբերյալ նախագծին, որը ենթադրում է, որ 2018 թվականին ՀՀ կառավարությունը ոչ միայն  կշարունակի «Բնակարան երիտասարդներին» ծրագրի միջոցով տրամադրված վարկերի գումարի վերաֆինանսավորումը, այլև կմեղմի կանխավճարի վճարման հետ կապված դժվարությունները:
Ըստ նախագծի, երկրորդային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման համար հիփոթեքային վարկը տրամադրվելու է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով՝ առավելագույնը 9.5 տոկոսով, որից 2 տոկոսը կսուբսիդավորի պետությունը, իսկ ՀՀ մարզերում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի համար պետությունը կսուբսիդավորի 4 տոկոսը: Ինչ վերաբերում է առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերմանը, ապա հիփոթեքային վարկը տրամադրվելու է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով՝ առավելագույնը 7.5 տոկոսով, որը չի սուբսիդավորվելու:
Բացի այս,  օրենքի նախագծով նախատեսվում է նաև բարձրացնել բնակարան ձեռք բերող զույգի տարիքային շեմը՝ զույգի գումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 70-ը:


Armenia to raise minimum pension by 60 per cent
/Sept 18/Emerging Europe/Tamara Karelidze/

Armenia’s government announced on September 17 that it plans to increase pensions by 60 per cent from January 1, 2019. According to the new bill, the new basic pension will be 25,500 drams (approximately 52.50 US dollars), which the government claims will be enough to top the threshold of food poverty. Armenia’s current basic pension is 16,000 drams.

The news was broken by Mesrop Arakelyan, an advisor to Armenia’s prime minister, Nikol Pashinyan. However, on his Facebook page, Mr Arakelyan noted that this is merely a legislative project and that no final decision has yet been made.

 “There will no longer be impoverished pensioners in Armenia, and the government is doing utmost to ensure a dignified and prosperous old age,” wrote Mr Arakelyan.

According to the Deputy Minister of Labour and Social issues Smbat Sahyan, the purpose of the new bill is to overcome extreme food poverty among pensioners. As such, the new regulations extend only to those who currently live below subsistence levels, around 21,000 people.

 “At the moment, according to the draft law, only very low pensions will rise,” said Mr Sahyan.

Besides increasing pensions, the government intends to increase benefits according to the same principle from January 2019. According to Mr Sahyan, all benefits that do not currently reach 25.500 drams, will be increased to meet to this new minimum. This initiative will affect a further 64,000 Armenians.

Advertisement